Vazdušni saobraćaj

Na Fakultetu za zaobračaj, komunikacije i logistiku Budva je organizovan studijski modul za obrazovanje diplomiranih inženjera vazdušnog saobraćaja na osnovnim akademskim studijama. Ovaj originalni modul ne postoji ni na jednoj akreditovanoj akademskoj instituciji u Crnoj Gori.

Geo-politički položaj Crne Gore i njena veličina i orijentacija zahtijeva značajnu potporu u obliku razvoja i osposobljenog stručnog kadra, koji će biti u stanju da prati najsavremenije trendove u razvoju vazdušnog saobraćaja. Izlazak Crne Gore na Jadransko more zahtijeva strateški razvoj helikopterskog saobraćaja i saobraćaja hidro avionima u cilju poboljšanja nivoa života u samoj državi, ali i kao potporu turističkoj grani privrede države.

Pored osnovnih elemenata vazdušnog saobraćaja, u okviru modula za vazdušni saobraćaj FSKL u Budvi, planira se pokrivanje sledećih oblasti koje su fundamentalni oslonac transportnog vazduhoplovsta svake države. 

Prvi kurs u okviru modula je posvećen razvoju i funkcionisanju regulatornih organa u vazduhoplovstvu jedne države. Kurs omogućava, između ostalog, sticanje najnovijih znanja iz vazduhoplovne regulative, kako nacionalne tako i međunarodne, ovladavanje savremenim rješenjima u ovoj oblasti i njihova primjena u poslovanju vazduhoplovnih preduzeća i direktoratu civilnog vazduhoplovstva. Stvaranje vazduhoplovnih organa kroz državne Agencije i Direktorate je jedan od uslova ulaska Crne Gore u sistem Evropske Unije. 

Pored osnovne funkcije stvaranja vazduhoplovne regulative u formi propisa, pravilnika i raznih dokumenata, u okviru predmeta će se izučavati metode rada i organizacije inspekcijskih i nadzornih službi. Zadaci ovih službi su praćenje primjene usvojene vazduhoplovne regulative. Veoma važan dio ovog kursa su i postupci istraživanja neregularnosti u vazdušnom saobraćaju. Pored toga važna uloga regulatornog organa je i sprečavanje monopola u pružanju vazduhoplovnih usluga. Primjerna funkcija regulatornog organa je formiranje i održavanje i poboljšanje nivoa bezbjednosti vazdušnog saobraćaja. 

Drugi kurs je posvećen razvoju bezbjednosti vazdušnog saobraćaja i omogućava ovaladavanje konceptima bezbjednosti vazdušnog saobraćaja, osnovnim pojmovima, prikupljanju i obradi podataka važnih za bezbjednost vazdušnog saobraćaja (flight safety). Analizom i korišćenjem podataka o nesrećama i nezgodama i zahtjevima bezbjednosti i međunarodnim nacionalnim propisima i dokumentima bezbjednosti, itd. Posebno težište je dato na sistem upravljanja bezbjednošću (SMS) koji obuhvata organizaciju, procedure i sistem odgovornosti kojim operater aerodroma i posebnog aerodroma uspostavlja i održava prihvatljiv nivo bezbjednosti korišćenja aerodroma ili posebnog aerodroma. 

Treći kurs od značaja za razvoj vazduhoplovstva države je vezan za ovladavanje tehnikama minimizacije nivoa buke i emisije štetnih gasova kao posledice operativne eksploatacije aviona u vazdušnom saobraćaju. Studenti će ovladati primjenom tehnika minimizacija emisije buke i polutanata tako da se mogu implementirati u okviru kompanijskih minimuma, kao i metodama optimizacije letno-tehničkih karakteristika aviona za minimizaciju nivoa buke i emisije štetnih gasova uz kriterijum minimalnog rasta troškova eksploatacije. To pretpostavlja planiranje leta kao cjeline, ali po fazama leta sa ograničenjima koje propisuju kompanije npr. usvojenu Pollution Policy. 

Posmatrajući navedene elemente smatramo da je ovaj studijski modul na Fakultetu za saobraćaj, komunikacije i logistiku od suštinskog značaja za razvoj i prosperitet Crne Gore na putevima inetgracije u Evropsku Uniju.

Diplomirani inženjeri vazdušnog saobraćaja su osposobljeni za rad u vazduhoplovnim kompanijama, na aerodromima, u kontroli letenja, u organima civilnih vazduhoplovnih vlasti, u domaćim i međunarodnim vazduhoplovnim organizacijama, u turističkim i špediterskim organizacijama na poslovima vezanim za transport putnika i robe u domaćem i međunarodnom saobraćaju, u obrazovnim institucijama koje se bave obrazovanjem kadrova u vazduhoplovstvu na različitim nivoima, kao što su civilni i vojni piloti, kontrolori letenja, vazduhoplovni tehničari, inženjeri, menadžeri i dr. 

Osposobljenost i obučenost diplomiranih inženjera vazdušnog saobraćaja omogućava im da rade na poslovima projektovanja aerodroma, planiranja operacija i resursa na aerodromima, projektovanja organizacije vazdušnog prostora, izrade procedura i postupaka u kontroli letenja, planiranja i razvoja mreže linija vazdušnog saobraćaja, projektovanja reda letenja avio-kompanije, planiranja flote vazduhoplovne kompanije, pripreme plana letenja, zemaljske i letačke operative, bezbjednostiu vazdušnom saobraćaju, komercijalnim poslovima i slično.

Semestar 1:

 • Matematika
 • Računarstvo i informatika
 • Ekonomija
 • Sociologija
 • Engleski jezik I
 • Poslovno pravo
Semestar 2:

 • Statistika i vjerovatnoća
 • Poslovne komunikacije i odnosi s javnošću
 • Uvod u informacione sisteme
 • Fizika
 • Preduzetništvo
 • Engleski jezik II
Semestar 3:

 • Marketing menadžment
 • Finansijski menadžment
 • Operaciona istraživanja
 • Organizacija saobraćajnih preduzeća
 • Engleski jezik III
Izborni predmeti (bira se jedan predmet)

 • Urbanizam i građevinarstvo (izborni predmet)
 • Saobraćajno projektovanje (izborni predmet)
Semestar 4:

 • Upravljanje investicijama i projektima
 • Ekonomika saobraćaja i komunikacija
 • Marketing saobraćaja i komunikacija
 • Elektronsko poslovanje
 • Engleski jezik IV
Izborni predmeti (bira se jedan predmet)
 • Špedicija i agencijsko poslovanje
 • Osnovi logistike

Semestar 5:

 • Drumski saobraćaj
 • Željeznički saobraćaj
 • Vazdušni saobraćaj
 • Poštanski saobraćaj
 • Intermodalni transport I
 • E-komunikacione mreže i servisi

Semestar 6:

 • Menadžment aerodroma i heliodroma
 • Menadžment performansi transportnih vazduhoplova
 • Menadžment vazdušnog prostora
 • Poslovno pravo u vazdušnom saobraćaju
 • Izborni predmet 1 
 • Izborni predmet 2

Izborni predmeti:

 1. Menadžment cargo transporta u vazdušnom saobraćaju
 2. Menadžment prihvata i otpreme vazduhoplova u vazdušnom saobraćaju
 3. Planiranje flote avio preduzeća
 4. Ekološki menadžment
Semestar 7:
 • Iteligentni transportni sistemi
 • Menadžment u saobraćaju i komunikacijama
 • Modelovanje u saobraćaju i komunikacijama
 • Izborni 1
 • Izborni 2
Izborni predmeti (biraju se dva predmeta)
 • Geografski informacioni sistem (GIS)
 • Menadžment zaštite životne sredine od buke i emisije gasova vazdušnog sabraćaja
 • Menadžment održavanja transprotnih vazduhoplova
 • Međunarodne finansije
Semestar 8:
 • Metodologija naučno istraživačkog rada
 • Izborni 3
 • Izborni 4
 • Praksa
 • Diplomski
Izborni predmeti (biraju se dva predmeta)
 • Upravljanje troškovima avio preduzeća
 • Organizacija i menadžment avio preduzeća
 • Menadžment bezbjednosti vazdušnog saobraćaja