Poštanski saobraćaj

Možemo li zamisliti život bez protoka informacija i bez pismene komunikacije? Bez razvoja poštanskog saobraćaja i poštanskih službi, ni druge grane koje su danas neophodne u normalnom funkcionisanju društva, ne bi bile razvijene.

Naravno, poštanski saobraćaj će se i dalje razvijati i postajati napredniji, kao što je npr. danas aktuelna ‘’ExpressMail Service’’ (EMS) - vrsta poštanske usluge koja korisnicima poštanskih usluga omogućava najbrži i najsigurniji prenos poštanskih pošiljki na određenim relacijama u unutrašnjem i međunarodnom poštanskom saobraćaju.

Studijski modul – Poštanski saobraćaj, osnovnih akademskih studija, je interdisciplinarni studijski program na modulu.

S obzirom da poštanski sistemi postaju sve brojniji (demonopolizacija poštanskog saobraćaja), složeniji i sofisticiraniji pri njihovom kreiranju neophodno je, pored znanja iz poštanskog saobraćaja, posjedovati znanja iz upravljanja, projektovanja i programiranja poštanskih sistema. Stoga poštanski saobraćaj u obrazovnom smislu treba posmatrati kao studijski modul nastao kao odgovor na ukazane potrebe iz prakse.

Svrha studijskog modula je obrazovanje studenata u skladu sa potrebama društva. Cilj studijskog modula je postizanje kompetencija i akademskih vještina iz oblasti Poštanskog saobraćaja. To, pored ostalog, uključuje i razvoj kreativnih sposobnosti razmatranja problema i sposobnost kritičkog mišljenja, razvijanje sposobnosti za timski rad i ovladavanje specifičnim praktičnim vještinama potrebnim za obavljanje profesije.Takođe, cilj studijskog modula je da se obrazuje stručnjak koji posjeduje dovoljno potrebnog znanja iz osnovnih inženjerskih disciplina (matematika, informatika, ekonomija...), iz saobraćaja, telekomunikacija, logistike, programiranja i primjene savremenih informacionih tehnologija, automatizacije, savremene mehanizacije, preduzetništva, menadžmenta, marketinga, finansija i dr.

Svršeni studenti ovog nivoa studija posjeduju kompetenciju za primjenu znanja u praksi i praćenje i primjenu novina u struci, kao i za saradnju sa lokalnim i međunarodnim okruženjem. Takođe su osposobljeni da projektuju, organizuju i upravljaju poštanskim sistemima, da samostalno vrše eksperimente, statističku obradu rezultata kao i da formulišu i donesu odgovarajuće zaključke. Svršeni studenti Poštanskog saobraćaja stiču znanja kako da ekonomično koriste prirodne resurse Crne Gore u skladu sa principima održivog razvoja.

Posebno se obraća pažnja na razvoj sposobnosti za timski rad i razvoj profesionalne etike. Kroz izborne predmete studenti zadovoljavaju svoje afinitete. Studijski modul je usaglašen sa savremenim svetskim naučnim tokovima i stanjem struke, a uporediv je sa sličnim programima na inostranim visokoškolskim ustanovama. 

Studijski modul Poštanskog saobraćaja, koncipiran na dati način, je cjelovit i sveobuhvatan i pruža studentima najnovija naučna i stručna znanja iz ove oblasti. Za realizaciju studijskog modula Poštanskog saobraćaja obezbijeđeno je nastavno osoblje sa potrebnim stručnim i naučnim kvalifikacijama. Broj saradnika odgovara potrebama studijskog modula. Naučne i stručne kvalifikacije nastavnog osoblja odgovaraju obrazovno naučnom i polju i nivou njihovih zaduženja. Svaki nastavnik ima najmanje pet referenci iz uže naučne, odnosno stručne oblasti iz koje izvodi nastavu na studijskom programu.

Kurikulum osnovnih akademskih studija Poštanskog saobraćaja je formiran tako da zadovolji sve postavljene ciljeve. 

Predmeti koji sačinjavaju ove studije mogu se podeliti na:

grupu predmeta iz osnovnih inženjerskih disciplina (matematika, informatika, ekonomija ...),grupu predmeta iz saobraćaja i transporta, integralnog transporta i logistike,grupu predmeta iz komunikacija i elektronskog poslovanja,grupu predmeta iz poštanskog saobraćaja,grupu predmeta iz oblasti upravljanja i marketinga,grupu predmeta na kojem se poštansko obrazovanje konkretizuje. 

Po završetku školovanja studenti su osposobljeni za rad u poštanskom saobraćaju na velikom broju radnih mjesta koja se, u zavisnosti od pojedinih sistematizacija, mogu naći pod sledećim nazivima:

saradnik (samostalni, glavni, vodeći...), savjetnik,rukovodioci odeljenja, službi u radnim jedinicama,pomoćnici direktora i direktori radnih jedinica,upravnici većih pošta,u  direkcijama , direktori službi, sektora i direkcija itd...

Poslovi koji ih očekuju:

praćenje i izučavanje najnovijih svjetskih tehničko-tehnoloških rješenja u poštanskoj oblasti i prilagođavanje novih tehnologija našim uslovima;praćenje i obezbeđivanje odgovarajućeg nivoa razvoja kvaliteta poštanske mreže i bezbjednosti poštanskih pošiljaka, kapaciteta i kadrova;optimizacija organizacije prerade i transporta uz racionalno korišćenje voznog parka i sredstava poštanske mreže;razvoj racionalne, ekonomične i dostupne poštanske mreže u skladu sa planovima razvoja Republike;efikasna organizacija održavanja poštanske mreže i sredstava; učešće u izradi strateških planova razvoja u oblasti pismonosnih, paketskih, novčanih i ekspres usluga u unutrašnjem i međunarodnom poštanskom saobraćaju;praćenje pravaca razvoja poštanskih operatora u Evropi i svijetu, parametara koji utiču na tržišnu poziciju i razvoj preduzeća i istraživanja institucionalnog okvira u kojem funkcioniše preduzeće; upravljanje procesom restrukturiranja pratećih djelatnosti i portfolijom dugoročno plasiranog kapitala preduzeća;predlaganje modaliteta partnerskih odnosa sa drugim preduzećima i pružanje operativne podrške u procesu restrukturiranja.

Semestar 1:

 • Matematika
 • Računarstvo i informatika
 • Ekonomija
 • Sociologija
 • Engleski jezik I
 • Poslovno pravo
Semestar 2:

 • Statistika i vjerovatnoća
 • Poslovne komunikacije i odnosi s javnošću
 • Uvod u informacione sisteme
 • Fizika
 • Preduzetništvo
 • Engleski jezik II
Semestar 3:

 • Marketing menadžment
 • Finansijski menadžment
 • Operaciona istraživanja
 • Organizacija saobraćajnih preduzeća
 • Engleski jezik III
Izborni predmeti (bira se jedan predmet)

 • Urbanizam i građevinarstvo (izborni predmet)
 • Saobraćajno projektovanje (izborni predmet)
Semestar 4:

 • Upravljanje investicijama i projektima
 • Ekonomika saobraćaja i komunikacija
 • Marketing saobraćaja i komunikacija
 • Elektronsko poslovanje
 • Engleski jezik IV
Izborni predmeti (bira se jedan predmet)
 • Špedicija i agencijsko poslovanje
 • Osnovi logistike

Semestar 5:

 • Drumski saobraćaj
 • Željeznički saobraćaj
 • Vazdušni saobraćaj
 • Poštanski saobraćaj
 • Intermodalni transport I
 • E-komunikacione mreže i servisi

Semestar 6:

 • Geografski informacioni sistem (GIS)
 • Finansijske usluge u poštanskom saobraćaju
 • Prognoziranje u poštanskom saobraćaju
 • Izborni predmet 1
 • Izborni predmet 2
 • Izborni predmet 3

Izborni predmeti:

 1. Upravljanje poštanskom mrežom
 2. Poštanska regulativa
 3. Upravljanje tehnološkim procesima upoštanskom saobraćaju
 4. Automatizacija procesa u poštanskom saobraćaju
Semestar 7:
 • Iteligentni transportni sistemi
 • Menadžment u saobraćaju i komunikacijama
 • Modelovanje u saobraćaju i komunikacijama
 • Izborni 1
 • Izborni 2
Izborni predmeti (biraju se dva predmeta)
 • Razvoj savremenih usluga poštanskog saobraćaja
 • Primjena novih tehnologija u poštanskom saobraćaju
 • Informaciona bezbjednost
 • Međunarodne finansije
Semestar 8:
 • Metodologija naučno istraživačkog rada
 • Izborni 3
 • Izborni 4
 • Praksa
 • Diplomski
Izborni predmeti (biraju se dva predmeta)
 • Strateško upravljanje u poštanskom saobraćaju
 • Upravljanje kvalitetom u poštanskom saobraćaju
 • Direktni marketing i pošta