Logistika

Logistika je organizacija, planiranje, kontrola i realizacija robnih tokova od mjesta nastanka do mjesta prodaje preko proizvodnje i distribucije do krajnjeg korisnika sa ciljem zadovoljenja zahtjeva tržišta uz minimalne troškove i minimalne investicije.

Nema uspješne korporacije u svijetu a da nema tim stručnjaka za logistiku. Logistika je sastavni dio privredno naučne oblasti vodećih zemalja u svijetu. Prisutna je u svim djelatnostima: saobraćaju i transportu, proizvodnji, trgovini, uslužnim djelatnostima, vojnoj strategiji, medicini (logistika velikih kliničkih centara), sportu, kulturi, izdavaštvu, građevini, bankarstvu itd...

Ove aktivnosti mogu obuhvatati i servisiranje, opsluživanje kupaca, prognozu tražnje, distribuciju informacija, upravljanje zalihama, manipulacije sa robom, planiranje redosleda realizacije procesa, snabdijevanje djelovima i servisnu podršku, izbor lokacije fabrika, skladišta i opreme, pakovanje, vraćanje robe na doradu, transport i smeštanje otpadaka, saobraćaj i transport, skladištenje i zalihe. Nove strategije i tehnologije logistike i lanaca snabdijevanja su ključni faktor uspjeha vodećih kompanija u svjetu. Nema uspješne korporacije a da nema tim stručnjaka za logistiku.

Logistika se izučava i predaje na vodećim institutima i univerzitetima u svjetu, Evropi, u regionu. Edukacija se sprovodi na više nivoa obrazovanja u skladu sa različitim potrebama i zahtjevima privrede i društva. Studijski programi za logistiku omogućavaju sticanje teorijskih i praktičnih saznanja iz ključnih oblasti: logističkih provajdera (posebno po konceptu 3PL - Third party logistics i 4PL), intermodalnog kontejnerskog, hucke pack i ro-ro transporta, upravljanja lancima snabdijevanja u različitim strategijama logističkog outsourcinga i push-pull tokova, industrijske logistike, upravljanja skladišno distributivnim sistemima, logističkih centara u različitim mrežama i funkcijama terminala (cross-docking, hub i gateway terminala, koncepcije dry port i offshore terminala itd ), city logistike, povratne logistike, upravljanja kvalitetom u logistici, modeliranja i simulacije logističkih sistema, upravljanja informacijama u logistici, logističkog kontrolinga itd.

Student koji uspješno završi studijski program Logistike stiče predmetno specifične sposobnosti da:

 • planira logističke tokove i distributivne mreže;definiše performanse postojećih i planiranih podsistema logistike (transport, skladištenje, pretovarno-komisioni sistemi, sistem zaliha, pakovanja, itd)
 • analizira i planira logističke centre i terminale intermodalnog transporta
 • definiše performanse kvaliteta logističke usluge
 • definiše koncept logističkog outsourcinga i upravlja lancima snabdjevanja
 • analizira i upravlja zalihama u lancima snabdjevanja
 • definiše projektne zadatke, priprema studijsku i plansku dokumentaciju za sve segmente logistike
 • rješava probleme lokacije, rutiranja i dispečiranja na mrežama
 • razumije algoritme za optimizaciju procesa i sistema u logistici
 • analizira i primjenjuje međunarodne standarde, preporuke i regulatorne mjere
 • koristi simulaciono računarske programe za rješavanje problema u logističkim sistemima.

Diplomirani inženjeri logistike, s obzirom na interdisciplinarna znanja koja stiču tokom obrazovanja, rade u različitim organizacijama, institucijama i preduzećima, kako u društvenom tako i privatnom sektoru: proizvodna preduzeća, trgovačko distributivne kompanije, špediterske i transportne kompanije, kompanije logističkih provajdera, logistički centri, terminali intermodalnog transporta, javne ustanove - ministarstva, komore, gradske uprave, istraživačko-projektantske kuće, različiti instituti, biroi, ustanove za statistička istraživanja, urbanistički zavodi, osiguravajuće kompanije, uprave carina, obrazovanje, vojska, razne oblasti uslužnih djelatnosti koje su, pri svom funkcionisanju, vezane sa realizacijom logističkih procesa u okviru robnih tokova (elektrodistribucija, razne komunalne djelatnosti, servisi, službe za hitne intervencije i dr...).

Inženjeri logistike bave se istraživanjem, planiranjem, projektovanjem, organizacijom, upravljanjem, analizom i kontrolom logističkih tokova, procesa i sistema. Istraživanja koja su rađenau regionu, Evropi, pokazala su široko polje zapošljavanja stručnjaka za logistiku. Prema njima, najveći broj radi u trgovini (32%), transportu (15%), industriji (15%) i špediciji (14%), ali su značajno prisutni i u državnim ustanovama (6%), projektantskim institucijama, obrazovanju, uslužim kompanijama itd. Istraživanje je pokazalo da njihovo znanje, kompanijama i privredi obezbeđuje različite efekte, kao što su: smanjenje troškova logistike po jedinici isporučene robe, redukcija investicija u neprofitne sisteme, ubrzanje protoka robe, veći kvalitet isporuke robe, smanjenje štetnog uticaja na okruženje. Na ovaj način se povećava konkurentnost proizvoda, kompanije, privrede, kao i efikasnije uključivanje u međunarodne tokove. Stručnjaci iz oblasti logistike razvijaju međunarodne i regionalne mreže logističkih centara. Efikasne logističke mreže su jedan od preduslova privlačenja kapitala, investicija u privredne sisteme regiona. Svakako da i privreda Crne Gore ima interes da se uključi u stvaranje savremenih logističkih mreža.

Na Fakultetu za saobraćaj, komunikacije i logistiku u Budvi (FSKL Budva) izvodi se nastava po posebnom programu za oblast logistike, koji ima karkteristiku sveobuhvatnosti, integrisanosti i interdiscipinarnosti. Tako struktuiran i cjelovit program nema prepoznatljivu sličnost ni sa jednim drugim programom na fakultetima Crne Gore. Logistika i upravljanje lancima snabdijevanja su trendovi privrednih sistema najrazvijenijih zemalja Evrope. Na sreću, FSKL Budva na vrijeme je prepoznao potrebu, trendove, mogućnost i značaj edukacije stručnjaka za oblast logistike. Sama činjenica da se stručnjaci za ovu oblast školuju u Crnoj Gori, privlači međunarodnu pažnju.

Semestar 1:

 • Matematika
 • Računarstvo i informatika
 • Ekonomija
 • Sociologija
 • Engleski jezik I
 • Poslovno pravo

Semestar 2:

 • Statistika i vjerovatnoća
 • Poslovne komunikacije i odnosi s javnošću
 • Uvod u informacione sisteme
 • Fizika
 • Preduzetništvo
 • Engleski jezik II

Semestar 3:

 • Marketing menadžment
 • Finansijski menadžment
 • Operaciona istraživanja
 • Organizacija saobraćajnih preduzeća
 • Engleski jezik III
Izborni predmeti (bira se jedan predmet)


 • Urbanizam i građevinarstvo (izborni predmet)
 • Saobraćajno projektovanje (izborni predmet)
Semestar 4:

 • Upravljanje investicijama i projektima
 • Ekonomika saobraćaja i komunikacija
 • Marketing saobraćaja i komunikacija
 • Elektronsko poslovanje
 • Engleski jezik IV

Izborni predmeti (bira se jedan predmet)

 • Špedicija i agencijsko poslovanje
 • Osnovi logistike

Semestar 5:

 • Drumski saobraćaj
 • Željeznički saobraćaj
 • Vazdušni saobraćaj
 • Poštanski saobraćaj
 • Intermodalni transport I
 • E-komunikacione mreže i servisi

Semestar 6:

 • Skladišta
 • Industrijski transport I
 • Špedicija i agencijsko poslovanje
 • Simulaciono modeliranje logističkih sistema
 • Izborni predmet 1
 • Izborni predmet 2

Izborni predmeti (biraju se dva predmeta):

 1. Logistika opasnih tereta
 2. Logistika otpadnih i povratnih materijala 
 3. Ekološki menadžment
Semestar 7:
 • Logistički centri
 • Upravljanje lancima snabdjevanja
 • Logistički kontroling
 • Izborni 1
 • Izborni 2
Izborni predmeti (biraju se dva predmeta)
 • Upravljanje kvalitetom u logistici
 • Industrijski transport 2
 • Metodologija naučno istraživačkog rada 
 • Menadžment
 • Međunarodne finansije
 • Geografski informacioni sistemi (GIS)
Semestar 8:
 • City logistika
 • Upravljanje skladišnim sistemima
 • Praktikum iz logistike
 • Praksa
 • Diplomski