Vazdušni saobraćaj

Na Fakultetu za zaobračaj, komunikacije i logistiku Budva je organizovan studijski modul za obrazovanje inženjera vazdušnog saobraćaja na osnovnim akademskim studijama. Ovaj originalni modul ne postoji ni na jednoj akreditovanoj akademskoj instituciji u Crnoj Gori.

Geo-politički položaj Crne Gore i njena veličina i orijentacija zahtijeva značajnu potporu u obliku razvoja i osposobljenog stručnog kadra, koji će biti u stanju da prati najsavremenije trendove u razvoju vazdušnog saobraćaja. Izlazak Crne Gore na Jadransko more zahtijeva strateški razvoj helikopterskog saobraćaja i saobraćaja hidro avionima u cilju poboljšanja nivoa života u samoj državi, ali i kao potporu turističkoj grani privrede države.

Pored osnovnih elemenata vazdušnog saobraćaja, u okviru modula za vazdušni saobraćaj FSKL u Budvi, planira se pokrivanje sledećih oblasti koje su fundamentalni oslonac transportnog vazduhoplovsta svake države. 

Prvi kurs u okviru modula je posvećen razvoju i funkcionisanju regulatornih organa u vazduhoplovstvu jedne države. Kurs omogućava, između ostalog, sticanje najnovijih znanja iz vazduhoplovne regulative, kako nacionalne tako i međunarodne, ovladavanje savremenim rješenjima u ovoj oblasti i njihova primjena u poslovanju vazduhoplovnih preduzeća i direktoratu civilnog vazduhoplovstva. Stvaranje vazduhoplovnih organa kroz državne Agencije i Direktorate je jedan od uslova ulaska Crne Gore u sistem Evropske Unije. 

Pored osnovne funkcije stvaranja vazduhoplovne regulative u formi propisa, pravilnika i raznih dokumenata, u okviru predmeta će se izučavati metode rada i organizacije inspekcijskih i nadzornih službi. Zadaci ovih službi su praćenje primjene usvojene vazduhoplovne regulative. Veoma važan dio ovog kursa su i postupci istraživanja neregularnosti u vazdušnom saobraćaju. Pored toga važna uloga regulatornog organa je i sprečavanje monopola u pružanju vazduhoplovnih usluga. Primjerna funkcija regulatornog organa je formiranje i održavanje i poboljšanje nivoa bezbjednosti vazdušnog saobraćaja. 

Drugi kurs je posvećen razvoju bezbjednosti vazdušnog saobraćaja i omogućava ovaladavanje konceptima bezbjednosti vazdušnog saobraćaja, osnovnim pojmovima, prikupljanju i obradi podataka važnih za bezbjednost vazdušnog saobraćaja (flight safety). Analizom i korišćenjem podataka o nesrećama i nezgodama i zahtjevima bezbjednosti i međunarodnim nacionalnim propisima i dokumentima bezbjednosti, itd. Posebno težište je dato na sistem upravljanja bezbjednošću (SMS) koji obuhvata organizaciju, procedure i sistem odgovornosti kojim operater aerodroma i posebnog aerodroma uspostavlja i održava prihvatljiv nivo bezbjednosti korišćenja aerodroma ili posebnog aerodroma. 

Treći kurs od značaja za razvoj vazduhoplovstva države je vezan za ovladavanje tehnikama minimizacije nivoa buke i emisije štetnih gasova kao posledice operativne eksploatacije aviona u vazdušnom saobraćaju. Studenti će ovladati primjenom tehnika minimizacija emisije buke i polutanata tako da se mogu implementirati u okviru kompanijskih minimuma, kao i metodama optimizacije letno-tehničkih karakteristika aviona za minimizaciju nivoa buke i emisije štetnih gasova uz kriterijum minimalnog rasta troškova eksploatacije. To pretpostavlja planiranje leta kao cjeline, ali po fazama leta sa ograničenjima koje propisuju kompanije npr. usvojenu Pollution Policy. 

Posmatrajući navedene elemente smatramo da je ovaj studijski modul na Fakultetu za saobraćaj, komunikacije i logistiku od suštinskog značaja za razvoj i prosperitet Crne Gore na putevima inetgracije u Evropsku Uniju.

Inženjeri vazdušnog saobraćaja su osposobljeni za rad u vazduhoplovnim kompanijama, na aerodromima, u kontroli letenja, u organima civilnih vazduhoplovnih vlasti, u domaćim i međunarodnim vazduhoplovnim organizacijama, u turističkim i špediterskim organizacijama na poslovima vezanim za transport putnika i robe u domaćem i međunarodnom saobraćaju, u obrazovnim institucijama koje se bave obrazovanjem kadrova u vazduhoplovstvu na različitim nivoima, kao što su civilni i vojni piloti, kontrolori letenja, vazduhoplovni tehničari, inženjeri, menadžeri i dr. 

Osposobljenost i obučenost inženjera vazdušnog saobraćaja omogućava im da rade na poslovima projektovanja aerodroma, planiranja operacija i resursa na aerodromima, projektovanja organizacije vazdušnog prostora, izrade procedura i postupaka u kontroli letenja, planiranja i razvoja mreže linija vazdušnog saobraćaja, projektovanja reda letenja avio-kompanije, planiranja flote vazduhoplovne kompanije, pripreme plana letenja, zemaljske i letačke operative, bezbjednostiu vazdušnom saobraćaju, komercijalnim poslovima i slično.

Semestar 1:

 • Matematika
 • Računarstvo i informatika
 • Ekonomija
 • Sociologija
 • Engleski jezik I
 • Poslovno pravo

Semestar 2:

 • Statistika i vjerovatnoća
 • Poslovne komunikacije i odnosi s javnošću
 • Uvod u informacione sisteme
 • Fizika
 • Preduzetništvo
 • Engleski jezik II

Semestar 3:

 • Osnovni vidovi saobraćaja
 • Finansijski menadžment
 • Operaciona istraživanja
 • Organizacija saobraćajnih preduzeća
 • Engleski jezik III
 • Urbanizam i građevinarstvo 
Semestar 4:

 • Upravljanje investicijama i projektima
 • Ekonomika saobraćaja i komunikacija
 • Marketing saobraćaja i komunikacija
 • E- komunikacione mreže i servisi
 • Elektronsko poslovanje
 • Engleski jezik IV

Semestar 5:

 • Aerodromi i heliodromi
 • Performanse vazduhoplova
 • Upravljanje vazdušnim prostorom
 • Poslovno pravo u vazdušnom saobraćaju
 • Intermodalni transport
 • Špedicija i agencijsko poslovanje

Semestar 6:

 • Cargo transport u vazdušnom saobraćaju
 • Izborni predmet 1 
 • Izborni predmet 2
 • Praksa
 • Završni rad

Izborni predmeti:

 1. Prihvat i otprema vazduhoplova u vazdušnom saobraćaju
 2. Planiranje flote avio preduzeća
 3. Ekološki menadžment

C:\inetpub\vhosts\fskl-cg.me\httpdocs\page-osnovne-studije--podstrana.php on line 125
" alt="Drumski saobraćaj i bezbjednost" class="img-fluid ikonica-prva">

Drumski saobraćaj i bezbjednost

Mjerilo razvoja nekog regiona odavno je postao nivo usluga u saobraćaju izražen dužinom putne mreže, što manjim brojem poginulih i povrijeđenih, što višom protočnošću saobraćajnica, kao i što je moguće većim obimom usluga u prevozu robe i putnika.

Željeznički saobraćaj

Željeznički saobraćaj

Brzi napredak tehnologije u ovoj oblasti stavlja inženjere željezničkog saobraćaja, kao vitalni dio njenih sveukupnih ljudskih resursa, u ulogu onih činilaca koji željeznici treba da obezbijede konkurentsku prednost na sve zahtjevnijem domaćem i Evropskom tržištu.

Vazdušni saobraćaj

Vazdušni saobraćaj

Na Fakultetu za zaobračaj, komunikacije i logistiku Budva je organizovan studijski modul za obrazovanje inženjera vazdušnog saobraćaja na osnovnim akademskim studijama. Ovaj originalni modul ne postoji ni na jednoj akreditovanoj akademskoj instituciji u Crnoj Gori.

Poštanski saobraćaj

Poštanski saobraćaj

Možemo li zamisliti život bez protoka informacija i bez pismene komunikacije? Bez razvoja poštanskog saobraćaja i poštanskih službi, ni druge grane koje su danas neophodne u normalnom funkcionisanju društva, ne bi bile razvijene.

e-Komunikacije

e-Komunikacije

Crna Gora, kao buduća članica EU, svojom Strategijom za Informaciono društvo naglasila je da se jedan od strateških prioriteta Crne Gore ogleda upravo u primeni IKT u svim razvojnim strategijama, jer IKT pruža velike mogućnosti i ima sveopšti uticaj na nacionalnu privredu i globalnu konkurentnost. 

Logistika

Logistika

Logistika je organizacija, planiranje, kontrola i realizacija robnih tokova od mjesta nastanka do mjesta prodaje preko proizvodnje i distribucije do krajnjeg korisnika sa ciljem zadovoljenja zahtjeva tržišta uz minimalne troškove i minimalne investicije.