Dekan

Prof.Dr Vujadin Vešović, redovni profesor, redovni član Jugoslovenske inženjerske akademije JINA, dekan Fakulteta za saobraćaj, komunikacije i logistiku u Budvi, rođen je u Crnom Vrhu, Berane.

Završio je Saobraćajni fakultet u Beogradu. Magistrirao je i doktorirao na Мašinskom fakultetu u Beogradu.

Radio je u ŽTP-u Titograd i ŽTP-u Beograd na raznim rukovodećim radnim mjestima. Bio je direktor Instituta Saobraćajnog fakulteta u dva mandata i dekan Saobraćajnog fakulteta, potpresjednik Jugoslovenske inženjerske akademije JINA i direktor Instituta ove Akademije, član Оdbora za tehničko-tehnološke nauke Ministarstva za nauku i tehnlogiju Republike Srbije, ekspert Saveznog sekretarijata za razvoj i nauku u oblasti: Organizacione nauke i menadžment (menadžment, organizacija, tehnološki razvoj). 

Na usavršavanju u SAD bio je na univerzitetima: Princenton University, Florida State University, Harvard University, University of California – Los Angeles, Univesity of Michigen. Oblast kojom se bavi je organizacija i menadžment u saobraćaju i komunikacijama.

Osnivač je i dugogodišnji rukovodilac Katedre za organizaciju, menadžment i ekonomiju saobraćaja i tansporta i smjera magistarskih studija „Menadžment u saobraćaju i transportu“. Bio je mentor izrade osam doktorskih disertacija, petnaest magistarskih teza i velikog broja diplomskih radova. Član je redakcije međunarodnog časopisa Menadžment i urednik Menadžmenta u časopisu Tehnika.

Autor ili koautor je 258 naučnih i stručnih radova objavljenih u zemlji i inostranstvu od kojih 21 monografija (4 međunarodnog i 17 nacionalnog značaja) i 8 univerzitetskih udžbenika.

Rukovodio je izradom 32 naučno – istraživačka i  i istraživačko – razvojna projekta, među kojima i projekata od strateškog značaja za razvoj saobraćajnog sistema Jugoslavije (5 saveznih i 15 republičkih). Bio je rukovodilac jugoslovenskog ekspertskog tima za izradu Strategije razvoja saobraćaja i veza SFRJ i brojnih drugih.

Koordinirao je izradu i bio jedan od autora tri stručne monografije kojima su predstavljene mogućnosti jugoslovenskog inženjeringa u oblasati saobraćaja. Monografije su prezentirane na jugoslovenskim privrednim izložbama u Montrealu, Pekingu i Moskvi, a štampane su na engleskom, kineskom i ruskom jeziku.

Organizovao je brojne naučno – stručne skupova uključujući i II kongres o saobraćaju, većinu njih sa međunarodnim učešćem, na kojima je podnio uvodne referate. Bio je editor zbornika radova na preko 16 naučno - stručnih skupova.

Razvio je brojne metodologije iz oblasti organizacije i menadžmenta u saobraćaju. 

Za postignute rezultate na Jugoslovenskim željeznicama dodijeljena mu je 15-to Aprilska nagrada. Odlikovan je ordenom rada sa zlatnim vencem, dobitnik je brojnih povelja i priznanja. 

Oženjen je, ima četvoro djece.