DGTRANS

Transport of Dangerous Goods - Modernization ofCurricula and Development of Trainings for Professionals in the Western Balkans HEIs(DGTRANS)

Fakultet za saobraćaj, komunikacijei logistiku Budva, Univerzitet Adriatik je partner na međunarodnom projektu pod nazivom “Prevoz opasnih materija - Modernizacija nastavnih planova i programa i razvoj obuka za profesionalce u visokoškolskim ustanovama Zapadnog Balkana“ akronim DGTRANS, predstavlja dio ciklusa Erasmus + projekata izgradnje kapaciteta u oblasti visokog obrazovanja (CBHE) za 2021-2027. godinu.

Univerzitet u Kosovskoj Mitrovici

Univerza v Mariboru

Polytechneio Kritis

Obudai Egyetem

Politechnika Lubelska

Univerzitet u Sarajevu – Fakultet za saobraćaj i komunikacije

Univerzitet u Istočnom Sarajevu

Univerzitet Crne Gore Podgorica

Univerzitet Adriatik Bar

Universiteti PoliteknikiTiranes

Universiteti Polis SHPK

International Business College Mitrovica

Univerzitet u Nišu

Agencija za bezbjednost saobracaja Republike Srpske

Naftagas-naftniservisi doo Novi Sad

Agencija za bezbednostsaobraćaja

Koordinator projekta je Univerzitet u Prištini sa privremenim sjedištem u Kosovskoj Mitrovici, rektor Prof. dr Nebojša Arsić.

Pored Koordinatora projekta u implementaciji projekta učestvuju i 4 partnera iz zemalja Evropske Unije i 11 partnera iz zemalja Zapadnog Balkana.

Opasne materije u transportu zbog svojih karakteristika predstavljaju rizik za ljude, životinje i životnu sredinu. Učešće opasnih materija u saobraćajnim nesrećama može dovesti do požara, eksplozija i oslobađanja otrovnih gasova, što može uzrokovati ozbiljne posljedice po zdravlje ljudi i okolinu Opasne materije kao roba u transportu može izazvati opasne reakcije kao što su sagorijevanje ili razvijanje značajne toplote, razvijanje zapaljivih, zagušljivih, oksidirajućih ili toksičnih plinova, stvaranje korozivnih tvari, stvaranje nestabilnih supstanci ili opasno povećanje pritiska.

Saobraćajno - transportni sistem je od velikog značaja za evropsko poslovanje i globalne lance snabdijevanja, imajući u vidu da doprinos transporta iznosi oko 5% BDP-u EU, koja zapošljava preko 10 miliona ljudi u Evropi. Sa druge strane, transport takođe nameće određene troškove globalnom društvu zbog gasova staklene bašte, emisije zagađenja, buke, saobraćajnih nesreća i zagušenja. Strategija održive i pametne mobilnosti Evropskog zelenog dogovora uključuje sistem mobilnosti koji je održiv, pametan i otporan: sistem za buduće generacije. Jedan od osnovnih ciljeva ove strategije je osiguranje najviših standarda bezbjednosti, sigurnosti i zaštite u evropskom transportu.

Cilj svih država širom svijeta je da zaštite, očuvaju i unaprijede svoj prirodni kapital, te da zaštite zdravlje i dobrobit građana od rizika i uticaja vezanih za okolinu. Evropski zeleni dogovor, strategija razvoja EU je odgovor na ove izazove. U oktobru 2020. godine, povodom samita Berlinskog procesa u Sofiji, vlade zemalja Zapadnog Balkana su se obavezale na „Zelenu agendu za Zapadni Balkan“ kao konkretan plan za proširenje Evropskog zelenog dogovora na jugoistočnu Evropu.

Osnovni ciljevi projekta DGTRANS su:

-Modernizacija postojećih i razvoj novih nastavnih planova i programa za osnovne i master studije u skladu sa Bolonjskim zahtjevima i nacionalnim standardima akreditacije implementacijom novih predmeta koji izučavaju transport opasnih materija u drumskom saobraćaju. Posebna pažnja kroz razvoj projekta će se posvetiti proučavanju uzroka nesreća sa opasnim materijama, kao i njenih posljedica na bezbjednost i sigurnost ljudi i okolinu. Između ostalog, i da poveća svijest inžinjerske struke o opasnostima koje mogu nastati kada se opasne robe prevoze i kada se njima nepravilno rukuje.

-Identifikacija ključnih rizika u transportu opasnih materija, analizom i poboljšanjem postojećih procedura upravljanja analizom rizika i procjene rizika na transportnim rutama i nova rješenja u zemljama Zapadnog Balkana. Primjeniće se i izučavati najprikladnije naučne metode i najbolja praksa o tome koja pitanja bi trebala biti uključena u procedure analize rizika kako bi se poboljšala bezbjednost i sigurnost tokom transporta opasnih materija i kako se procedure upravljanja mogu poboljšati kako bi se izbjegle greške ili neefikasnosti tokom razmjene informacija unutar kompanije i između različitih kompanija uključenih u lanac nabavke.

- Uspostavljanje centara za obuku savjetnika za bezbjednost i sigurnost u transportu opasnih materija u okviru visokoobrazovnih institucija u zemljama Zapadnog Balkana. Razvoj i implementacija programa obuke za profesionalce u transportu opasnih materija u skladu sa ADR-om. Prema ADR-u, svaki subjekat u transportu opasnih materija, uključen u aktivnosti prevoza, pakovanja, utovara, punjenja ili istovara opasnih materija, mora imenovati savjetnika za bezbjednosti i sigurnost koji će biti odgovoran za sprječavanje rizika koji se odnosi na ljude, imovinu i okolinu.

Poseban benefit Erasmus+ projekta DGTRANS predstavlja formiranje novih laboratorija na visokoobrazovnim institucijama u zemljama Zapadnog Balkana koje će omogućiti efikasniju implementaciju praktičnih oblika edukacije u oblasti transporta opasnih materija. Takođe, ovaj projekat će omogućiti povećanje mobilnosti nastavnog osoblja i studenata između svih partnera uključenih u projekat, i pomoći profesionalnom osoblju u unapređenju bezbjednosti cijelog sistema prijevoza opasnih materija.

Prilog pripremili:

Dr Marija Vešović, PR Fakulteta za saobraćaj, komunikacije i logistiku Budva

Dr. Aleksandra Petrović u ime koordinatora projekta DGTRANS

RADNI PAKETI I TIMOVI ZA REALIZACIJU U ERASMUS+ PROJEKTU  DGTRANS

ERASMUS+ projekat  pod nazivom “Prevoz opasnih materija - Modernizacija nastavnih planova i programa i razvoj obuka za profesionalce u visokoškolskim ustanovama Zapadnog Balkana“ Transport of Dangerous Goods - Modernization of Curricula and Development of Trainings for Professionals in the Western Balkans HEIs (DGTRANS) podeljen je u sedam radnih paketa sa jasno definisanim ciljevima.

U nastavku možete pročitati sažet opis svakog radnog paketa, kao podelu  timova  Fakulteta za saobraćaj, komunikacije i logistiku Budva, koji su zaduženi za svaki radni paket:

1. Radni paket-  Menadžment projekta (WP 1 Project management)

 -prof.dr Nataša Gospić, nosilac radnog paketa

- prof.dr Srđa Popović

Menadžment projekta(PMC)  će biti odgovoran za potpuno sprovođenje projektnih aktivnosti i koordiniraće svakodnevno upravljanje sa kontakt osobama iz članova konzorcijuma. Na ovaj način će biti moguće postići odgovarajuću ravnotežu između delegiranja odgovornosti i održavanja ukupne kontrole učinka projektnog osoblja. Upravni odbor (SC) projekta će biti jedan hijerarhijski nivo iznad institucionalnog menadžmenta projekta.

Sastanci SC i PMC će se održavati dva puta godišnje. Koordinator projekta će imati ključnu ulogu u organizovanju aktivnosti DGTRANS-a i biće zadužen za postizanje rezultata projekta. Od svakog PMC člana Konzorcijuma će se očekivati da uspostavi svoju institucionalnu grupu za realizaciju radnih paketa kao i odgovornu za administraciju i nesmetano sprovođenje aktivnosti, administraciju u vezi sa projektom i finansijska pitanja, kao i podnošenje internih izveštaja. Posebna pažnja u realizaciji projekta biće posvećena upravljanju rizicima. Rizici će se identifikovati, daće im se prioritet, upravljati i kontrolisati u svakoj fazi projekta. Tako će biti razvijene smernice za upravljanje projektom i izveštavanje.

Ovaj radni paket takođe uključuje kreiranje plana upravljanja projektom, učešće u izveštavanju o sastancima nosilaca grantova i komunikaciju sa nacionalnim i međunarodnim ERASMUS kancelarijama.

Kao sumirane aktivnosti upravljanja, EACEA-i će biti dostavljena dva izveštaja (privremeni i završni).

2. Radni paket- Uvođenje ključnih pitanja u vezi sa prevozom opasne robe kako u zemljama Zapadnog Balkana tako i u Programskim zemljama  (WP 2 Introduction with key issues for TDG in WBC and PC)

-mr Marijana Prelević, nosilac radnog paketa

-doc.dr Predrag Stanojević

- prof.dr Dragutin Jovanović

Identifikacija ključnih pitanja bezbednog prevoza opasne robe (TDG) u kako u programskim tako i u zemljama Zapadnog Balkana,  procena svih ključnih pitanja rizika u vezi sa TDG biće urađena u okviru ovog radnog paketa. Rezultat ovog radnog paketa biće izveštaji o uslovima u TDG, kao i identifikacija ključnih pitanja TDG u zemljama Zapadnog Balkana, kao i procena svih aspekata upravljanja rizikom za bezbedan prevoz opasne robe.

Opšti pregled postojećih uspešnih modela obrazovanja u oblasti transporta i saobraćajnog inženjerstva (sa akcentom na TDG) Programskih zemalja (PC) i uporedna analiza postojećih nastavnih planova i programa u visokoškolskim ustanovama u Programskim zemljama, predstavljaće osnovne smernice za definisanje i razvoj novih predmeta. na osnovnim/master nastavnim planovima i programima na visokoškolskim ustanovama u zemljama Zapadnog Balkana (WBC).

Najbolja praksa nastavnog plana i programa u PC u oblasti TDG gde će biti identifikovani najpogodniji programi (ili njihovi delovi) za primenu u WBC, njihovi principi i modeli će biti razmotreni za moguću inkorporaciju u buduće osnovne ili master nastavne planove i programe u partnerskim visokoškolskim ustanovama WBC. Pridruženi partneri će imati važnu ulogu kroz obezbeđivanje neophodnih podataka vezanih za ključna pitanja TDG u Zapadnom Balkanu i davanje stručnih saveta.

Preliminarne liste opreme za laboratorije na visokoškolskim ustanovama WBC će se pripremiti tokom razvoja projekta ove liste će biti finalizovane na osnovu potreba, na osnovu  sugestija dobijenih od partnerskih visokoškolskih ustanova iz PC i od pridruženih partnera. U skladu sa svim navedenim, visokoškolske ustanove WBC će identifikovati potrebne resurse i pripremiti liste laboratorijske opreme, softvera i literature koja će se koristiti tokom postupaka javnih nabavki. Ova oprema će se koristiti za studente koji će se upisati na novi/modernizovani osnovni/master nastavni plan i program.

3. Radni paket- Razvoj nastavnih planova TDG i formiranje laboratorije (WP 3 Development of TDG Curricula and Laboratories)

-doc.dr Predrag Stanojević, nosilac radnog paketa

-prof.dr  Nataša Gospić

-prof.dr Milan Vujanić

-prof.dr Snežana Tadić

Nastavni planovi i programi vezani za TDG će precizno definisati specifične kompetencije, ishode učenja, sadržaj kursa i nastavne planove i programe. Obezbediće održivost i primenljivost u periodu nakon završetka projekta. U okviru ovog radnog paketa, nastavno osoblje visokoškolske ustanove će biti obučeno u dva smera:

- prvi za implementaciju inovativnih nastavnih metoda u cilju realizacije aktivnosti u okviru radnog paketa i

- drugi za implementaciju inovativnih praksi za obuku profesionalaca TDG radi ostvarivanja aktivnosti u okviru četvrtog radnog paketa.

Ovaj radni paket će biti završen kreiranjem kataloga kompetencija, kataloga kurseva i nastavnih planova i programa za svaki osnovni/master nastavni plan i program u oblasti saobraćaja sa naglaskom na TDG usklađenom sa najboljom praksom visokoškolskih ustanova EU i u skladu sa Bolonjskim i nacionalnim zakonskim pravilima. Takođe, ovaj radni paket uključuje aktivnosti vezane za procedure  razvoja novog/modernizovanog osnovnog/master nastavnog plana i programa u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom partnerskih zemalja Zapadnog Balkana.

Radni paket tri, pokriva skup infrastrukture potrebne za implementaciju osnovnih/master nastavnih planova i programa. Biće osnovano 8 novih laboratorija sa adekvatnom opremom i priručnicima. Nabaviće se hardverska oprema, softveri i literatura kako bi se studentima omogućili savremeni studijski programi usklađeni sa najboljom praksom EU. Oprema će biti instalirana u laboratorijama u visokoškolskim ustanovama zemalja Zapadnog Balkana.

4. Radni paket- Razvoj treninga za profesionalce uključene u prevoz opasne robe (WP 4 Development od trainings for TDG professionals)

-prof.dr Dragutin Jovanović, nosilac radnog paketa

-prof.dr Milan Vujanić

-mr Marijana Prelević

-mr Vladan Barović

U okviru ovog radnog paketa visokoškolske ustanove će pripremiti i sprovesti anketu za zainteresovane ciljne grupe u okviru prevoza opasne robe, sa ciljem da se identifikuju praznine u znanju, svesti, ponašanju, stavovima i komunikaciji u vezi sa TDG, kako bi se pripremili efikasni programi obuke za profesionalce TDG. Nakon sprovođenja ankete, visokoškolske ustanove će organizovati lokalne radionice sa zainteresovanim stranama TDG kako bi se razgovaralo o potrebama zainteresovanih strana TDG.

Materijal za obuku će biti fokusiran na pitanja TDG orijentisanih na budućnost, uzimajući u obzir lokalne potrebe i mogućnosti, jer su obuka i kvalifikacija za posao ključni faktori uspeha za razvoj održivog upravljanja TDG orijentisanim na budućnost. Kursevi obuke zasnovani na modularnoj obuci će omogućiti praktično učenje o TDG-u usmereno na aktivnosti.

5. Radni paket- Implementacija nastavnih programa i treninga za prevoz opasne robe (WP 5 Implementation of TDG Curricula and Trainings)

-prof.dr Nataša Gospić, nosilac radnog paketa

-prof.dr Dragutin Jovanović

-mr Ivana Buzdovan

Ovaj radni paket obuhvata  upis studenata na novorazvijene osnovne/master studije. Upis će se vršiti u skladu sa nacionalnim i institucionalnim procedurama, kao i sa preciznim definisanjem uslova upisa.

Implementacija novih/modernizovanih osnovnih/master studijskih programa trebalo bi da počne od akademske 2024/25. godine, nakon upisa studenata. Implementacija novih kurseva počeće od i nastaviće se tokom trajanja projekta DGTRANS, tokom cele treće godine projekta i nakon njega. Studije će se sastojati od nastave, učenja, laboratorijskih i numeričkih vežbi, evaluacije i ispita. Tokom ovog procesa studenti će imati priliku da uče u novoformiranim i opremljenim laboratorijama.

U okviru ovog radnog paketa organizovaće se i obuke za profesionalce TDG. Potencijalni polaznici će biti informisani o obukama TDG-a i angažovani putem organizovanih okruglih stolova sa zainteresovanim stranama TDG-a kao i kroz druge događaje za diseminaciju. Programi i sadržaji obuke biće dostupni na sajtu projekta i distribuirani kao i na druge odgovarajuće načine. Polaznici će steći sledeće kompetencije: razumeti značaj prevoza opasnih materija za bezbednost transportnog sistema korišćenjem drumskog transporta; upravljati pravilima za prevoz opasnih materija korišćenjem drumskog transporta; razumeju odgovornost za sprovođenje propisa o prevozu opasnih materija i posledice nepoštovanja ovih propisa. Svi materijali za obuku biće besplatno dostupni na veb stranici DGTRANS-a. Svi učesnici će dobiti Sertifikat o pohađanju obuke koji bi trebalo da im poslodavci priznaju kao dopunsku obuku.

6. Radni paket- Praćenje kontrole kvaliteta (WP 6 Quality assurance and Monitoring)

-dr Marija Vešović, nosilac radnog paketa

-mr Ivana Buzdovan

Praćenje kontrole kvaliteta projekta DGTRANS će se vršiti na sledeći način:

1) Interni kvalitet će uključivati recenzije kolega koje obavlja odbor za praćenje kontrole kvaliteta (QAC)  koji se sastoji od partnera iz Programskih zemalja kao koordinator projekta.

QAC će razviti i definisati plan osiguranja kvaliteta i nakon odobrenja koristiti ovaj plan kao osnovu za evaluaciju ishoda projekta. Sastanci kontrole kvaliteta održavaće se dva puta godišnje uz učešće predstavnika svih članica Konzorcijuma. Izveštaji sa sastanaka kontrole kvaliteta biće uključeni u relevantne godišnje izveštaje o kvalitetu. Izveštaji o kontroli unutrašnjeg obezbeđenja kvaliteta o napretku kvaliteta projekta će se praviti jednom u toku projektne godine na osnovu godišnjeg izveštaja o samoocenjivanju partnera. Tokom treće projektne godine biće organizovane posete interne kontrole kvaliteta visokoškolskim ustanovama zemalja Zapadnog Balkana radi provere svih rezultata, posebno uspostavljenih laboratorija, kao i realizacije razvijenih osnovnih/master studijskih programa.

2) Eksterna evaluacija kvaliteta projekta sprovešće se dva puta tokom životnog veka projekta od strane stručnjaka iz neučesnih institucija koje će coordinator angažovati kao eksterne evaluatore kvaliteta i napretka rezultata i aktivnosti projekta.

3) Sprovodiće se međuprojektno obučavanje, tj. članovi konzorcijuma će kontaktirati članove koji vode i/ili završene Erasmus+ projekte u sličnim oblastima kako bi iskoristili njihovu akumuliranu stručnost i izvršili recenziju.

7. Radni paket- Diseminacija i eksploatacija (WP 7 Dissimination and exploitation)

-dr Marija Vešović, nosilac radnog paketa

-mr Ivana Buzdovan

- Darjana Lopičić

Ciljevi širenja/diseminacije projekta biće ostvareni uglavnom kroz info-dane za buduće studente i promotivne događaje za obuke, uz distribuciju brošura i letaka  sa ciljem da se zainteresovanim  stranama pruže sve relevantne informacije o projektu, kao i da se objave informacije o DGTRANS u elektronskim i štampanim medijima. Takođe, biće organizovan promotivni događaj za studentsku praksu u visokoškolskim ustanovama zemalja Zapadnog Balkana. U vezi sa diseminacijom, važnu ulogu će imati pridruženi partneri kroz mnoge različite aktivnosti širenja. U cilju postizanja ovog cilja tokom treće godine projekta biće organizovani promotivni događaji i Simpozijum.

U dugoročnoj perspektivi projekta DGTRANS neophodno je povećati svest javnosti i državnih organa o značaju bezbednog TDG i dobro organizovanog upravljanja TDG u cilju sprečavanja saobraćajnih nezgoda TDG i ublažavanja posledica istih. Ovo će direktno i indirektno uticati na bezbednije društvo, životnu sredinu i zagađenje, ne samo u zemljama uključenim u projekat DGTRANS, već u svim zemljama u njihovom susedstvu, odnosno celom regionu Zapadnog Balkana i širem susedstvu. Ovo je posebno naglašeno ako se imaju u vidu izveštaji o posledicama saobraćajnih nezgoda u kojima se odvijao transport opasne robe.


DGTRANS kick-off meeting

Na Univerzitetu u Prištini u Kosovskoj Mitrovici  28. februara i 1. marta 2023. godine, održan je uvodni sastanak CBHE projekta DGTRANS.
Svi projektni partneri su bili prisutni na početnim sastancima na kojima je detaljno razmotrene planirane aktivnosti kako bi se osigurala konsolidacija svih partnera na projektu.

Anenda sa sastanka je dostupna na  https://dgtrans.pr.ac.rs/the-kick-off-meeting-of-the-dgtrans-project-will-be-held-on-28-february-and-1-march-2023-at-the-university-of-mitrovica/

Slike i video materijal je dostupan na https://dgtrans.pr.ac.rs/dissemination/radio-television-videos/


Radionica u Mariboru- April

Organizator radionice bio je Univerzitet u Mariboru, tema radionice je bila Upoznavanje sa ključnim pitanjima za transport opasnih materija u programskim zemljama i zemljama zapadnog Balkana (u okviru Radnog paketa2) termin održavanja radionice 18.04 do 20.04. 2023 godine. Tokom radionice su održani i prvi sastanci Upravnog odbora i Odbora za upravljanje projektom.

Agenda sa sastanka je dostupna na

Slike i video materijal je dostupan na https://dgtrans.pr.ac.rs/dissemination/radio-television-videos/


KONKURS ZA NABAVKU OPREME 

Univerzitet Adriatik Bar, Fakultet za saobraćaj, komunikacije i logistiku Budva je dana 05.06.2023 godine raspisao konkurs za nabavku softvera i opreme prediđenje projektom DGTRANS.

Link: https://www.fskl-cg.me/me/nabavke/konkursna-dokumentacija-u-postupku-nabavke-opreme-u-okviru-erasmus-projekta-dgtrans