Konkurs za prijem studenata na jednogodišnje akademske magistarske studije

Fakultet za saobraćaj, komunikcije i logistiku u Budvi oglašava konkurs prijem 30 studenata na jednogodišnje akademske magistarske studije

Na osnovu člana 95 Zakona o visokom obrazovanju (SL. List Crne Gore br 42/17) i člana 66 Statuta Fakulteta, Fakultet za saobraćaj, komunikcije i logistiku u Budvi, Akademija znanja Žrtava fašizma bb, oglašava Konkurs za prijem 30 studenata na jednogodišnje akademske magistarske studije, studijski program „Menadžment u saobraćaju i komunikacijama“, u školskoj 2019/2020 godini. 

Uslovi: Završen odgovarajući fakultet sa najmanje četvorogodišnjim trajanjem.

Podnošenje dokumentacije (CV/ biografija, original ili ovjerenu kopiju diplome, izvod iz MK rođenih i prijavu na obrazcu  koji se dobija na Fakultetu) vrši se od 20.09.2019  godine u vremenu od 09:00 – 15:00 časova. 

Visina školarine: Cijena studija iznosi 2.000 eura sa mogućnošću plaćanja u 4(četiri) rate. 

Kandidati koji pri upisu plate školarinu u cjelini dobijaju popust od 10%.

Komunikacija sa Fakultetom: Budva, Akademija znanja, Žrtava fašizma bb, tel: +382 33 682 222;  +382 67/ 305 645 ; +38267/ 616 601; 

E-mail: fsklbudva@gmail.com


Dokumenti