Službe i centri

Studentska služba

Studentska služba vrši sledeće poslove: 

  • priprema i obavlja upis na osnovne, diplomske, master akademske studijе
  • učestvuje u pripremi za izdavanje informatora za upis na studije
  • obavlja poslove organizacije polaganja ispita i odbrana seminarskih i diplomskih radova, magistarskih teza
  • obavlja administrativne poslove u vezi sa priznavanjem stranih javnih isprava;obavlja sve administrativne poslove oko sticanja naučno-istraživačkih zvanja;obavlja sve poslove društvenog standarda studenata
  • obavlja tehničke poslove u vezi sa fondovima, nagradama studenata
  • obavlja administrativno-tehničke poslove za potrebe Veća, Komisije za nastavu i sl. i
  • obavlja i druge poslove utvrđene Statutom Fakulteta.
Studentska služba radi i sa strankama, prema rasporedu koji utvrđuje Dekan Fakulteta. 

Adresa studentske službe: Akademija znanja, Žrtava fašizma bb 

Radno vrijeme studentske službe: od 10:00-14:00h svakog radnog dana 

Rukovodilac studentske službe: Darjana Lopičić 

Telefon: +382 67 305 645 
Mail: fsklbudva@gmail.com